O nouă oportunitate pentru Palatul Copiilor din Galați

Director, prof. dr. Barbu Charlotte

În luna decembrie 2020 am încheiat Proiectuleducaţional “FILE DE MEMORIE EVREIASCĂ

pe care l-am propus Institutului de studiere a holocaustului și drepturilor omului, “Olga Lengyel” din New York și a fost acceptat, pentru a fi implementat în semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020, de Palatul Copiilor Galați, în zece unități școlare din orașul și județul Galați.

La proiect au participat ca membrii – coordonatori pentru unitățile lor școlare, doamna profesoară Panici Doinița de la Școala Gimnazială Nr. 22, doamna profesoară Gurău Nina de la Școala Gimnazială nr. 25, Galați, doamna profesoară Năpârlică Daniela de la Școala Gimnazială nr. 26, Galați, doamna profesor Maftei Gabriela de la Școala Gimnazială Nr. 5, Galați, domnul profesor Crețu Marian de la Liceul „Mircea Eliade”, Galați, domnul profesor Sandu Marian Laurențiu de la Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna”, Galați, doamna profesoară Carmen Cerchez – Liceul Tehnologic „Tudor Vladimirescu”, doamnele profesoare Mardare Liliana, Vasilache Mariana, Irimia Laura Mariana de la Liceul Tehnologic „Elena Caragiani” Tecuci, doamna profesoară Delescu Claudia de la Școala Gimnazială nr.1 Drăgușeni, și doamna director de la Palatul Copiilor din Galați, profesor Barbu Charlotte.

Proiectul „File de memorie evreiască“ a fost de mare impact pentru școlile care au luat parte la el: elevii participanți au fost peste 200, cadre didactice 20 și părinți 10. Activitățile au creat cadrul propice prin care elevii au fost puşi în contact cu elemente de cultură, istorie şi religie evreiască şi au cercetetat probleme legate de Holocaust, au prezentat power-pointuri, au aplicat chestionare s-au implicat activ alături de profesorii lor în promovarea antidiscriminării, și-au format atitudini și comportamente tolerante față de cei din jur. Proiectul educational şi-a propus să evidenţieze rolul istoriei în promovarea dialogului intercultural, baza pentru cooperare reciprocă între națiuni și cu preponderență rolul evreilor în istoria contemporană. La fiecare activitate am dorit să cultivăm valorile umane: toleranţă, demnitate, curaj precum şi înţelegerea rolului istoriei recente. Civilizaţia prezentului nostru istoric este cea a imaginii, iar acțiunile practice, pe care proiectul nostru le-a derulat, au avut menirea de „a vorbi” limbajul epocii.

Acțiunile au presupus rememorarea Zilei Internaționale a Holocaustului (27 ianuarie), Ziua Națională a Holocaustului (9 octombrie), realizarea de către elevi a unor proiecte, colaje şi planşe privitoare la holocaust, vizite la cimitirul evreiesc, „Templul Meseriașilor” din Galati, expoziţii de carte şi dezbateri pe tematica Holocaustului și drepturile omului.

Obiectivele principale ale proiectului educațional “File de memorie evreiască”, au fost :

– stimularea interesului elevilor pentru autoeducaţie;

– analizarea unor documente referitoare la tema proiectului;

– dezvoltarea capacităţii elevilor de a-şi expune ideile în public în mod clar, coerent şi argumentat;

– promovarea, la nivelul grupului ţintă, a ideilor de toleranţă, înţelegere reciprocă şi dialog;

– dezvoltarea unei conştiinţe civice, bazată pe cunoaşterea şi asumarea valorilor democratice;

– capacitarea cadrelor didactice şi a elevilor în a realiza contacte cu colegi din alte instituţii de învăţământ;

– autoevaluarea raportată la anumite valori;

– dezvoltarea atitudinilor pro-active în viaţa socială;

-cunoaşterea, de către elevi, a unor elemente de cultură, civilizaţie şi religie, specifice unui anumit grup etnic – evreii.

Titlul activităţii nr. 1: 27 Ianuarie – Ziua comemorării victimelor Holocaustului

Data / perioada de desfăşurare: ianuarie 2020;

Locul desfăşurării: Școlile implicate în proiect

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc.): 150 elevi, 6 cadre didactice, 5 părinţi;

Responsabili: profesorii membrii în proiect

Beneficiari: elevi (gimnaziu, liceu), cadre didactice, părinţi;

Metode/mijloace de realizare: realizarea de către elevi a unor proiecte, postere, foto.

Modalităţi de evaluare: acordarea de diplome participanţilor; expoziție.

Descrierea activităţii:

Prezentarea unui scurt istoric al Holocaustului, realizată de către fiecare profesor coordonator în școlile de unde provin (exerciţiu de istorie orală) . Are loc un concurs de postere sau colaje, prezentate de elevi, referitoare la problematica Holocaustului. S-au premiat lucrările și s-a completetat jurnalul de impresii. S-au depus lumânări albe la monumentul comemorativ al victimelor Holocaustului din Cimitirul evreiesc, din Galați, România. Se completează jurnalul de impresie, la sfârșitul activității. Până la dta de 1 februarie am primit fotografiile de la activitățile din școlile partenere.

 • Titlul activităţii nr. 2: Holocaustul văzut de copii – etapa locală
 • Data/perioada de desfăşurare: martie-iunie 2020,
 • Locul desfăşurării: expoziții în școlile partenere și la Palatul Copiilor Galați
 • Numărul de participanţi: pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai
 • comunităţii etc.): 25 elevi (gimnaziu si liceu), 3 cadre didactice, 2 părinţi;
 • Responsabili: prof. Barbu Charlotte.
 • Invitati: dr. ing. Sorin Blumer (președintele comunității evreilor din Galați).
 • Beneficiari: elevi, cadre didactice, părinţi, comunitatea.
 • Metode/mijloace de realizare: poezii, eseuri, colaje pe problematica Holocaustului
 • Modalităţi de evaluare: aprecieri mass-media, expoziție.
 • Descrierea activităţii:

S-au format echipaje din câte 2 elevi ce au realizat poezii/ eseuri / colaje pe problematica Holocaustului – participarea este directă/indirectă, în școlile înscrise în concurs și au participat oricâte echipaje au dorit, pentru fiecare unitate școlară. Profesorii coordonatori din școlile participante au analizat lucrările și au stabilit două echipaje câștigătoare, care au trecut în etapa următoare. Toate materialele elevilor și fotografii din timpul activității din școlile partenere, au fost aduse/trimise pe mail la Palatul Copiilor din Galați pentru organizarea unei expoziții în sala mare. Datorită perioadei de urgență această activitate s-a decalat pana în luna iunie 2020.

Titlul activităţii nr. 3: Holocaustul văzut de copii – etapa județeană

Desfășurare – octombrie 2020 la Palatul Copiilor din Galați.

Cele două echipaje desemnate câștigătoare din fiecare unitate școlar au avut ca probă realizarea unui desen A4, pornind de la imaginile/poeziile prezentate în timpul concursului, puse la dispoziție de juriu, pe problematica Holocaustului. La această etapă participarea a fost indirectă iar profesorii coordonatori au transmis materialele realizate de elevi (on-line sau letric).

S-au acordat: Premiile I, II, III, Mențiune, pe categorii de vârstă (gimnaziu și liceu).

Creațiile elevilor au fost publicate într-o broșură cu ISSN .

 • Titlul activităţii nr.4: Închiderea proiectului. Diseminarea rezultatelor.
 • Data desfăşurării: decembrie 2020 – ianuarie 2021
 • Locul desfăşurării: pe meet la Palatul Copiilor, Galați împreună cu școlile partenere.
 • Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc.): 30 elevi, 6 cadre didactice, părinți.
 • Responsabili: profesorii parteneri în proiect,

Beneficiari: elevi, cadre didactice;

 • Metode / mijloace de realizare: prezentarea draftului broșurii despre proiect, rularea filmulețului cu toate activitățile din proiect, stabilirea unei metode de dezbatere; prezentări power-point.
 • Modalităţi de evaluare: Expoziție cu produsele finale – selectarea de fiecare școală: a cinci fotografii de la cele 4 activități, a două colaje sau postere, a unui portofoliu al elevilor. Aprecieri mass-media, acordarea diplomelor, cupelor .
 • Descrierea activităţii:
 • Profesorii coordonatori din unitățile școlare deschid sesiunea și, împreună cu grupa de elevi, prezintă în format electronic, impresiile, fotografiile, produsele finale de pe parcursul activităților din proiect.

Elevii au participat foarte activ la acest proiect și doresc să realizeze și pe viitor alte activități. Aceștia au socializat, au fost foarte interesați de informațiile noi, au căutat să se documenteze la biblioteci și pe internet dar și de la părinți, rude, prieteni.

a) REZULTATE CALITATIVE

● exprimarea de opinii în limbajul adecvat istoriei, în general şi a celui tematic, în special, (elevi)

● înţelegerea şi acceptarea filosofiei educaţiei interculturale şi antidiscriminare, (școală)

●conştientizarea impactului oricărei forme de discriminare instituţională şi noninstituţională, (comunitate)

● sensibilitatea faţă de valorile „Celuilalt”, (comunitate)

● dezvoltarea comportamentului civic prin exersarea deprinderilor sociale, (elevi)

● valorificarea potenţialului intelectual şi creativ al fiecărui participant la proiect şi dobândirea spiritului de echipă, (elevi, școală).

b) REZULTATE CANTITATIVE

● expoziţii de desene, colaje, planse, machete, în care să se reflecte înţelegerea mesajului istoric; (elevi, școală).

● un afiş, un pliant de prezentare a proiectului, multiplicate pentru fiecare şcoală sau instituţie implicată în proiect; (școală).

● un album al activităţilor derulate în cadrul proiectului, în format electronic, multiplicat pentru fiecare participant; (comunitate).

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI

● chestionare de selecţie a participanţilor la proiect; liste de prezenţă la activităţile proiectului;

● discuţii şi întâlniri de lucru pentru evaluarea intermediară a fiecărei activităţi;

● chestionare de evaluare a satisfacţiilor elevilor;

● albume foto;

● articole de presă;

● jurnal de impresii.

MODALITATEA ŞI INDICATORII DE EVALUARE AI PROIECTULUI

1. EVALUAREA INIŢIALĂ

● chestionare pentru elevi

2. EVALUAREA PERIODICĂ

● elaborarea unei fişe de monitorizare a proiectului;

● urmărirea termenelor pentru fiecare etapă a proiectului, respectiv a sarcinilor, a gradului de atingere a obiectivelor până în momentul respectiv, a impactului asupra grupului ţintă;

● analiza periodică a activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului de lucru şi materiale de sinteză;

● urmărirea disfuncţionalităţilor în cadrul proiectului.

3. EVALUAREA FINALĂ

Indicatori cantitativi:

– 200 de elevi, 10 cadre didactice implicate în proiect.

– 2 instituţii de cultură partenere ale proiectului: Comunitatea evreilor, Sinagoga evreilor – Templul Meseriasilor.

Indicatori calitativi:

– creşterea cu 25% a elevilor care vizitează muzeul din cadrul Sinagogii

– creşterea cu 15% a elevilor participanţi la activităţi cultural educative, interactive, individuale şi de grup;

– îmbunătăţirea conduitei elevilor în interiorul grupului şi în relaţia profesori-elevi;

– participarea activă a elevilor la derularea proiectului.

Fotografii